शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत - प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत सन 2020-21 या वर्षात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्श्याच्या वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिश्श्याचा उर्वरित रु.4348 लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबत... 202201191111259401 19-01-2022 288 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांना 36-सहायक अनुदान (वेतन) अंतर्गत अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 202201191836023001 19-01-2022 1628 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत.श्री. व्यंकटेश शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर. 202201191736229202 19-01-2022 1947 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत- माणदेशी प्रबोधनकार मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., वडूज, जि. सातारा. 202201191741531302 19-01-2022 578 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, जि.नागपूर 202201191718419202 19-01-2022 1434 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत- रामदास आठवले मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या, दिग्रस, ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ. 202201191726140802 19-01-2022 595 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. दत्त शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या.,इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर. 202201191729125102 19-01-2022 1854 पीडीएफ फाईल
8 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना 11 महिन्यांकरिता किंवा संबंधित सेवेत राहीले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याबाबत. 202201191448316403 19-01-2022 1609 पीडीएफ फाईल
9 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अंतर्गत वर्ग ३ व वर्ग ४ काल्पनिक पदे निर्माण करुन बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्याबाबत. 202201191531058403 19-01-2022 1585 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्यात ऑनलाईन विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याबाबत. 202201191441084308 19-01-2022 1002 पीडीएफ फाईल