शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 महिला व बाल विकास विभाग सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजनेस सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय वर्षातील निधी वितरीत करण्याबाबत. 202007141116340530 14-07-2020 361 पीडीएफ फाईल
2 महिला व बाल विकास विभाग कायम विसावा गृह, बिर्सी या योजनेस सन 2020-2021 या अर्थसंकल्पीय वर्षातील निधी वितरीत करण्याबाबत 202007141109176330 14-07-2020 387 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख तसेच, आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 202007131502199002 13-07-2020 3146 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग रेशीम शेती विकास - जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत रेशीम कोषांना उत्पादनावर आधारीत प्रोत्साहनात्मक अनुदान देणेबाबत. 202007131502409902 13-07-2020 3153 पीडीएफ फाईल
5 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग Regarding establishment of Project Approval Board (PAB) at the state level for financial approval of projects schemes as well as supervision and monitoring under Skills Development and Entrepreneurs 202007131305580403 13-07-2020 3160 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे करिता वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछत्र योजना. 202007131656229605 13-07-2020 398 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांचे अधिपत्याखालील दंत विभागातील ११६ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 202007061456259617 13-07-2020 307 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील दंत चिकित्सा विभाग, जिल्हा रुग्णालय सातारा येथील ३ अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत 202007061456448217 13-07-2020 173 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनस्तर S-२० : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना हजर करुन घेणे व त्यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 202007101257192017 13-07-2020 3176 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत बादशहाखान नेत्र रुग्णालय, मांडवी येथील 3 अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 202007101200274217 13-07-2020 375 पीडीएफ फाईल