शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील लॉकडाऊन परिस्थितीमध्ये अतिरीक्त दुधाचे नियोजन योजनेंतर्गत मागणी क्र. डी-5, मुख्य लेखाशीर्ष-2404 खालील मंजूर पुरवणी मागणीचे निधी वितरण..... 202102251248112601 25-02-2021 237 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग प्रमाणित लेखापरीक्षकांमार्फत लेखापरीक्षण होणाऱ्या सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण कार्यालयीन लेखापरीक्षकांकडे सोपविण्याबाबत मंजूर केलेली अस्थायी कर्मचाऱ्यांची पदे चालू ठेवण्याबाबत. नागरी बँकांचे लेखापरीक्षण. 202102251201538002 25-02-2021 298 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रास्तभाव/शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजूर करणेबाबत. 202102251203437206 25-02-2021 143 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 32 अस्थायी पदे दि.01.03.2021 ते दि.31.08.2021 पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 202102251209304707 25-02-2021 110 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 19 अस्थायी पदे (वैधानिक विकास मंडळासाठी 9 पदे वगळून) दि. 01/03/2021 ते दि. 31.08.2021 पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 202102251212471107 25-02-2021 387 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग NICSI च्या पॅनलवरील KPMG या व्यावसायिक संस्थेस मुदतवाढ देण्याबाबत. 202102251100065207 25-02-2021 136 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यासन, प्रशासन-4, सा.बां.वि., मंत्रालय यांच्या आस्थापनेवरील मुख्य स्वच्छक, सहा. दारवान, स्वच्छक व सफाईगार या गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांची दि. 01.01.2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची... 202102251137443318 25-02-2021 284 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-2 (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंमरिम तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत... 202102251258584318 25-02-2021 1307 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग भूमि अभिलेख विभागातील उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक ई-फेरफार पदास दि.08.09.2020 ते 28.02.2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 202102251252408419 25-02-2021 645 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्याचा (अनुसूचित जाती उपयोजना) (विघयो) या घटकांतर्गतचा निधी सन 2020-21 या वर्षात वितरीत करणेबाबत. 202102251104466520 25-02-2021 267 पीडीएफ फाईल