शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सन 2021-22 वर्षाकरीता केंद्र शासनाच्या संरक्षण खात्याअंतर्गत असलेल्या बॉम्बे इंजिनिअर्स ग्रुप आणि सेंटरची औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, किरके, पुणे या संस्थेस तुकडया सुरु करण्यास इरादापत्र ( LOI ) देण्याबाबत. 202105071624467403 07-05-2021 262 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक (गट अ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2016 ची स्थिती दर्शविणारी सर्वसमावेशक पंचवार्षिक तात्पुरती जेष्ठतासूची. 202105071305249405 07-05-2021 130 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग तात्पुरते निवृत्तिवेतन/कुटुंबनिवृत्तिवेतन मंजूर करण्याचे अधिकार प्रत्यार्प्रित करणेबाबत.... 202105071522309005 07-05-2021 311 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यातील कोरोना आपत्ती निवारणाच्या उपाययोजनांकरिता राज्यातील सर्व भा.प्र.से, भा.पो.से, भा.व.से व महाराष्ट्र राज्य शासकीय/ निमशासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांच्या माहे मे, 2021 च्या वेतनातील एक/ दोन दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करून देण्याबाबत .. 202105071551388107 07-05-2021 641 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्य आरोग्य प्रशासकीय कर्मचारी संघटना या संघटनेस शासन मान्यता देण्याबाबत.... 202105071541388107 07-05-2021 215 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/2017 मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत. 202105071311275607 07-05-2021 206 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील प्राचार्य यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 202105071258583508 07-05-2021 206 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता/ विभाग प्रमुख यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 202105071301415108 07-05-2021 204 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202105071553567317 07-05-2021 146 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, आरोग्यसेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय / उपजिल्हा / जिल्हा रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील 38 अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत 202104281731413517 07-05-2021 1960 पीडीएफ फाईल