शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग श्री.श्रीकांत देशमुख, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सहनिबंधक सहकारी संस्था या सवंर्गात पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मंजूर करण्याबाबत.............. 202110181441345902 18-10-2021 1754 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रके 2022-2023 तयार करणे व मुद्रण करण्याबाबत. 202110181655054405 18-10-2021 105 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग मिहान प्रकल्पाच्या विकासा करिता महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीस अनुदान वितरीत करणेबाबत 202110181618559707 18-10-2021 1322 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 202110181737580708 18-10-2021 150 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 202110181740178508 18-10-2021 138 पीडीएफ फाईल
6 अल्पसंख्याक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन बाबीकरिता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षातील माहे ऑक्टोवर,2021 ते नोव्हेंबर,2021 या दोन महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत ... 202110181716235914 18-10-2021 334 पीडीएफ फाईल
7 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 202110181446095316 18-10-2021 140 पीडीएफ फाईल
8 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 202110181446043016 18-10-2021 140 पीडीएफ फाईल
9 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत 202110181445593116 18-10-2021 1400 पीडीएफ फाईल
10 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 202110181445488616 18-10-2021 1395 पीडीएफ फाईल