कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 - उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक)(ग) अन्वये अधिसूचना. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -2034 चे विनियम 30(A)(3)(a) मधील फेरबदलास मंजूरीबाबत. 24-11-2021 2300 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना मालेगांव (दु.सु.) जि. नाशिक - मौजे मालेगांव कॅम्प, सर्व्हे क्र. 37/2/3, क्षेत्र 1360.00 चौ.मी. जागेवरील आ.क्र. 61 शासकीय कार्यालये व स्टाफ क्वॉर्टर्स हे आरक्षण कलम 127 मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(2) अन्वये आदेश निर्गमित करणे.. 18-11-2021 5668 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग दिनांक 29.10.2021 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत. 16-11-2021 267 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग दिनांक 29.10.2021 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत. 16-11-2021 486 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग ब्रेक द चेन:धार्मिक स्थाने /प्रार्थना स्थळे(जेष्ठ नागरीक व गरोदर महिलांसाठी) खूली करणेबाबत. 10-11-2021 894 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग ब्रेक द चेेन:धार्मिक स्थाने /प्रार्थना स्थळे(जेष्ठ नागरीक व गरोदर महिलांसाठी) खूली करणेबाबत. 10-11-2021 654 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग मंजूर विकास योजना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण. मंजूर विकास योजनेमधील जुन्या व वाढीव क्षेत्राच्या हद्दीतील नदीकाठच्या निळी पुररेषा (निषेधक पुररेषा) ते लाल पुररेषा (महत्तम / नियंत्रक पुररेषा) व लाल पुररेषेबाहेरील ना विकास वापर विभागामध्ये दर्शविलेले क्षेत्र (हरितपट्टा / विभाग) रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये फेरबदल प्रस्तावाच्या मंजुरीची अधिसूचना 08-11-2021 4525 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजना-जालना (दु.सु) मंजूर विकास योजनेतील फेरबदल - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1क) अन्वये सूचना निर्गमित करणेबाबत 08-11-2021 1327 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966-प्राथमिक नगर रचना परियोजना नैना क्र.2 उक्त अधिनियमाचे कलम 86 (1) अन्वये मंजुरीबाबत. 03-11-2021 4708 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये विकास योजना काटोल (सुवा.क्षे.) जि. नागपूर मौजे काटोल प.ह.क्र. 44 शेत सर्व्हे क्र. 628 आराजी 1.62 हेक्टर क्षेत्र कृषि विभागातून वगळून रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत... 02-11-2021 1286 पीडीएफ फाईल