कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना ब्रम्हपूरी जिल्हा चंद्रपूर - मौजा ब्रम्हपुरी येथील सर्व्हे क्र. 28, 29, 30, 33, 34, 35, 795 व 796 एकुण क्षेत्र 5.74 हेक्टर आर पैकी अंदाजे 4.40.25 हेक्टर आर जागा कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत.. 20-01-2021 2030 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना श्रीरामपूर (दु. सु.) जिल्हा अहमदनगर - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस अंतिम मंजुरीबाबतची अधिसूचना.. 14-01-2021 2191 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966. प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकापोटी आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत कलम 154 अन्वये निदेश... 14-01-2021 3155 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 - मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील काही तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींबाबत सुधारणा करणेसंदर्भात मंजूर नियमावलीस तसेच मंजूरीच्या अधिसूचनेस पुरकपत्र. 14-01-2021 3248 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग शासन अधिसूचना क्र.टिपीएस-1818/प्र.क्र.236/18/कलम 37(1कक)(ग) व कलम 20(4)/नवि-13, दि.02/12/2020 अन्वये मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार संगणकीय प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानगी (Online Building Plan Management System) देण्याबाबत... 14-01-2021 1328 पीडीएफ फाईल
6 गृह विभाग अनियमित ठेवी योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 (2019 चा 21वा) च्या विभाग (7) मधील उपविभाग (1) अनुसार अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत. 14-01-2021 164 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना नागपूर - मौजे चिंचभुवन, खसरा क्र. 231, 237, 240, 243, 244, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256 व 315 जागेबाबत कलम 127 (2) अंतर्गत दिलेली नोटीस अन्वये आदेश पारित करणबाबत. 13-01-2021 2041 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग म. ना. से. (सु. वे.) नियम, 2019 मधील सुधारणा क्रमांक 12. 08-01-2021 606 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग म. ना. से. (सु. वे.) नियम, 2019 मधील सुधारणा क्रमांक 13. 08-01-2021 140 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना मंठा जि.जालना. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभूत फेरबदलांच्या EP प्रसिध्दीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत. 06-01-2021 638 पीडीएफ फाईल