निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 विधी व न्याय विभाग दरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर प्रकाशीत करण्याबाबत. (विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई (खुदद), विभागात नियमित लागणाऱ्या किरकोळ गृह व्यवस्थापनाच्या वस्तुसाठी दि. 01.07.2022 ते दि. 30.06.2023 या एक वर्षाच्या कालावधीकरिता खरेदीसाठी) 24-06-2022 338 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग MSRLM अभियानातंर्गत Impact Evaluation and Livelihood Intervention त्रयस्थ सल्लागार संस्थेमार्फत सेवा पुरवठादार निवडीबाबत 24-06-2022 1564 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग एका वर्षासाठी वाहन भाडेतत्वावर घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार निवडीबाबत 24-06-2022 1025 पीडीएफ फाईल
4 गृह विभाग स्वच्छता साहित्याची जाहिरात 24-06-2022 2301 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग वित्त विभागाच्या मालकीच्या चार झेरॉक्स मशिनच्या सेवा -संविदा करार करण्याबाबतची जाहिरात. 23-06-2022 1255 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग दरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर प्रकाशीत करण्याबाबत. (विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई विभागासाठी एक डयुप्लेक्स हेवी डयुटी झेरॉक्स मशिन दि.01.07.2022 ते दि.30.06.2023 या एक वर्षाच्या कालावधीकरीता भाडेतत्वावर देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा कागद आणि यंत्रचालकासह भाडेतत्वावर घेण्याबाबत.) 16-06-2022 199 पीडीएफ फाईल
7 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग निविदा सूचना 13-06-2022 1058 पीडीएफ फाईल
8 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग शासकीय आयुर्वेदिक व युनानी रसशाळा, नांदेड ता. जि. नांदेड येथील निर्लेखित वाहन विक्री निविदा नोटीस 09-06-2022 1242 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणी विकास यंत्रणा, कोंकण येथील विभागीय प्रयोगशाळेत रसायने खरेदी करीता दरपत्रक सुचना 09-06-2022 146 पीडीएफ फाईल
10 नियोजन विभाग नियोजन विभागातील निर्लेखित वाहन क्र. एमएच-15-अेअे-5050 ची विक्री करण्यासाठी निविदा सूचना. 08-06-2022 1424 पीडीएफ फाईल