निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पुणे विभागातील जुन्या व निरुपयोगी यंत्रसामग्री / वाहनांची ई- लिलाव पद्धतीने विक्रीची निविदा सूचना 24-09-2020 189 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) करीता सन 2020-21 साठी प्रतिप्रत दर तत्वावर न्यु ब्रँड नविन झेरॉक्स मशिन सेवापुरविण्या बाबतची निविदा सूचना. 22-09-2020 313 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग वाहनचालकांची पदे भरण्याबाबत. 21-09-2020 1058 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग रिसायकलींग टोनर डेंडर. 16-09-2020 33 पीडीएफ फाईल
5 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग बाहययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवण्याबाबत 15-09-2020 338 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग क्रमांक एमएच 01-झेडए-0091 (वॅगनआर) या शासकीय वाहनाच्या विक्रीबाबत 11-09-2020 183 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) करीता सन 2020-21 साठी प्रतीप्रत, दर तत्वावर रिकंडीशन झेरॉक्स मशीन सेवा पुरविण्याबाबतची निविदा सूचना. 10-09-2020 24 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी न्यू ब्रँड झेरॉक्स मशीनसाठी निविदा सूचना. (सन 2020-21) 03-09-2020 22 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभागातील संगणक,प्रिंटर,स्कॅनर देखभाल व दरुस्ती सेवाकरार करणेबाबत. 31-08-2020 1016 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्याकरिता सन 2020-2021 साठी पुरवठादाराची निवड करणे याबाबतची निविदा सूचना संकेत स्थळावर ठेवणेबाबत. 28-08-2020 21 पीडीएफ फाईल