शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत सन 2020-21 करिता वितरीत केलेल्या निधीपैकी रु.67.26 कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण करणेबाबत. 202109241133027901 24-09-2021 1912 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई खंडपीठ सहकार न्यायालयातील 185 अस्थायी पदे दि.1/9/2021 ते दि.28/2/2022 पर्यत पुढे चालू ठेवण्याबाबत........... 202109241134131002 24-09-2021 564 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग शासनाने वितरीत केलेल्या अनुदानापैकी अखर्चित निधी खर्च करण्याबाबत-- 202109241252136605 24-09-2021 1534 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर या कार्यालयातील प्रशासकिय अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत. 202109241206174307 24-09-2021 1768 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधील व शासकीय अध्यापक महाविद्यालयामधील प्राचार्य/संचालक या पदाच्या सन 2021 मधील बदल्यांबाबत... 202109241451012608 24-09-2021 1525 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सहायक सचिव (तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा, गट- अ या पदावरील अधिकाऱ्याच्या महसुली विभाग वाटपातील बदलाबाबत. 202109241530484708 24-09-2021 1253 पीडीएफ फाईल
7 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 202109241300103316 24-09-2021 142 पीडीएफ फाईल
8 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत 202109241234223216 24-09-2021 1529 पीडीएफ फाईल
9 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत 202109241234316216 24-09-2021 1529 पीडीएफ फाईल
10 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 202109241234243716 24-09-2021 141 पीडीएफ फाईल