शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथील रोजंदारी मजुरांना समान काम समान वेतनाच्या अनुषंगाने थकबाकीची रक्कम देणेबाबत. 202010231730561101 23-10-2020 2517 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2020-21 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेची रु.213.23 निधीच्या मर्यादेत अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान देणेबाबत. 202010231307396801 23-10-2020 2690 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग विशेष लेखा परिक्षक वर्ग 1, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 202010231518321002 23-10-2020 2292 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2014 मध्ये सरळसेवेने प्रविष्ट झालेल्या परिविक्षाधीन उपनिबंधक, सहकारी संस्था गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202010231531436202 23-10-2020 2291 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करणे. 202010231235092707 23-10-2020 2426 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग केंद्र शासनाच्या PG PORTAL च्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना. 202010231335261507 23-10-2020 2298 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या भारताच्या सैन्य दलातील शौर्यपदक व सेवापदक धारकांना पुरस्कार म्हणून देण्यात येणाऱ्या एकरकमी रोख अनुदानात आणि मरणोत्तर शौर्यपदक धारकांच्या विधवा/ अवलंबित यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक अनुदानात वाढ करण्याबाबत. 202010231349524107 23-10-2020 2290 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सानुग्रह अनुदान मंजूरीबाबत...कै.श्रीमती संगिता हणमंतराव पाटील, अधिपरिचारीका 202010221150408717 23-10-2020 537 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्थ कार्यालयातील नियमित आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील सर्व पदांना गट-क संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत. 202010231326582718 23-10-2020 400 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग राज्य योजना सन 2020-2021 महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची आस्थापना (2406 A087) चालू बाब प्रस्ताव. 202010231652319219 23-10-2020 2302 पीडीएफ फाईल