शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील लॉकडाऊन परिस्थितीमध्ये अतिरीक्त दुधाचे नियोजन योजनेंतर्गत मागणी क्र. डी-5, मुख्य लेखाशीर्ष-2404 खालील मंजूर पुरवणी मागणीचे निधी वितरण..... 202101221600395501 22-01-2021 237 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2020-21 मध्ये राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या 40 टक्के च्या मर्यादेत खर्च करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत 202101221527022201... 22-01-2021 2112 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना- एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्याबाबत. 202101221531037301... 22-01-2021 2111 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, अकोला यांच्या बॅंक खात्याचे आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय,अकोला,यांच्या कार्यालयातील लेखाधिकारी/अधिक्षक यांना मेकर व प्रकल्प संचालक, डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, अकोला यांना चेकर घोषित करण्याबाबत. 202101221532411401 22-01-2021 137 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत- श्री. महेश को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर. 202101221753117502 22-01-2021 2210 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत- कृष्णा वेरळा मागासर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., पलूस, जि. सांगली. 202101221745268002 22-01-2021 2218 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत- सागरेश्वर सहकारी सूतगिरणी मर्या, कडेगांव, ता. कडेगांव, जि. सांगली. 202101221735576902 22-01-2021 2217 पीडीएफ फाईल
8 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01.01.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 202101221748127903 22-01-2021 151 पीडीएफ फाईल
9 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ रु. 67700-208700/- वेतनस्तर एस-23 या वेतनश्रेणीतील प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी / सहाय्यक संचालक / शिक्षणार्थी उपसल्लागार, सचिव, म. रा. व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या संवर्गात नामनिर्देशनाने / पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या अधिका- यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 202101221753194203 22-01-2021 232 पीडीएफ फाईल
10 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) या संवर्गातील सौ.सुधा एन.ठोंबरे (श्रीमती. रेवतकर सुधा बाबुराव), जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202101221709114103 22-01-2021 139 पीडीएफ फाईल