शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात मृग व आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत. 202006051830584601 05-06-2020 3412 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग मर्यादित उपस्थितीच्या काळात शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती सुनिश्चित करणे व वेतन आहरित करण्याबाबत सूचना. 202006051253177205 05-06-2020 910 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्यात कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लागू करण्यात आले्ल्या लॉक डाऊनच्या अनुषंगाने राज्यात शासकीय कामकाजासाठी ईमेल तसेच व्हॉट्सपचा वापर ग्राह्य धरण्याबाबत. 202006051403191907 05-06-2020 3169 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्यात Mission begin again या अंतर्गत M.M.R. कार्यक्षेत्रातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह सर्व महानगरपालिका, तसेच पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये राज्य शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत. 202006051403261207 05-06-2020 3180 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग वीज धोरण ठरविणे बाबत समिती गठित करण्याबाबत. 202006051525122910 05-06-2020 3157 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग अस्थायी शासकीय अधिकाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत. 202006051258089019 05-06-2020 3145 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग निसर्ग चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी रायगड, रत्नागिरी जिल्हयांना निधी वितरित करण्याबाबत. 202006051539333919 05-06-2020 1009 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-4 (CPTP-4) मधील परिविक्षाधीन उप अधीक्षक भूमि अभिलेख गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांना तात्पुरती स्वरुपाची नियुक्ती देण्याबाबत........ 202006051635139519 05-06-2020 3168 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना-ABD अर्थसहाय्यित कार्यक्रम टप्पा-१ अंतर्गत पॅकेज क्रमांक ADB-PAR-03 मधिल रामा 248 ते पिंपळा वाडी दमई हिंगला ता. जि. परभणी किमी 0/00 ते 11/500 या रस्त्याची दर्जोन्नती करण्याच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 202006051442141220 05-06-2020 584 पीडीएफ फाईल
10 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग) कार्यक्रमासाठी दुसऱ्या हप्त्याचा अनुसूचित जमाती (TSP) उप योजनेचा निधी वितरीत करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 202006051646061121 05-06-2020 3224 पीडीएफ फाईल