ताज्या घडामोडी :

 • सन २०२४-२५ या वर्षात देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती या योजनेकिरता अर्ज मागविण्यात येत... +अधिक
 • सामान्य प्रशासन विभागाची लेखनसामुग्री /स्टेशनरी, संगणक साहित्य व इतर वस्तु खरेदी करण्यासाठी निविदा... +अधिक
 • राज्य सेवा हक्क आयोग, कोकण महसूली विभाग, कोकण भवन, बेलापूर यांच्या कार्यालयाकरीता शासकीय सेवेतून (गट-अ किंवा गट-ब) (ग्रेड पे रू 6600/-किंवा त्यापेक्षा कमी) संवर्गीय सेवेमधून सेवानिवृत्त झालेल्या एका अधिकाऱ्याची करार पध्दतीने नियुक्ती अर्ज... +अधिक
 • अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पदाची... +अधिक
 • शासकीय / निमशासकीय सेवेतून गट अ (ग्रेड वेतन रु.7,600/- पेक्षा कमी)/ गट –ब या संवर्गातुन सेवानिवृत्त झालेल्या अध‍िकारी यांच्या सेवा करार यांच्या सेवा करारपध्दतीने मानधन तत्वावर विवक्षित कामासाठी घेण्याकरिता नामिकासूची तयार करण्यासाठी अर्ज... +अधिक
 • वित्त विभाग (खुद्द) मंत्रालय मुंबई साठी संगणक सामुग्री व तद्नुषंगिक इतर साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक उपलब्ध करून देणेबाबत.... +अधिक
 • वित्त विभागातील ४ शासकीय वाहनाच्या विक्रीची... +अधिक
 • प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेतील प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात प्रसिद्ध... +अधिक
 • शासकीय / निमशासकीय सेवेतून गट अ (ग्रेड वेतन रु.7,600/- पेक्षा कमी)/ गट –ब या संवर्गातुन सेवानिवृत्त झालेल्या अध‍िकारी यांच्या सेवा करार यांच्या सेवा करारपध्दतीने मानधन तत्वावर विवक्षित कामासाठी घेण्याकरिता नामिकासूची तयार करण्यासाठी अर्ज... +अधिक
 • शासकीय ग्रंथालयांसाठी सन 2024-25 करिता ई-बुक्सचे सूटदर निश्चितीसाठी दरपत्रक/निविदा... +अधिक
 • शासकीय ग्रंथालयांसाठी ग्रंथखरेदी सूटदर 2024-25 करिता ग्रंथखरेदीचे सूटदर निश्चितीसाठी दरपत्रक/निविदा... +अधिक
 • सह संचालक व सुरक्षा पर्यवेक्षकीय अधिकारी या पदाची... +अधिक
 • शस्त्र साफसफाई साहित्य खरेदी करण्याबाबतची जाहिरात.... +अधिक
 • नियोजन विभागाकरिता बाह्ययंत्रणेद्वारे 1 वर्षाच्या कराराने वाहनचालक व शिपाई सवंर्गातील पदे भरण्यासाठी निविदा सादर... +अधिक
 • संचालक-संशोधन आणि संचालक-तंत्रज्ञान या पदांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची करारपद्धतीने... +अधिक
 • वरिष्ठ श्रेणी लघुलेखक / स्वीय सहायक या पदाची... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या मुख्यालयातील वायरिंग, नेटवर्कींगचे तसेच टेलिफोन कनेक्टीविटीचे कामकाज करणेबाबत.... +अधिक
 • शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या एका अधिकाऱ्याची करार पध्दतीने नियुक्ती... +अधिक
 • डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती येथील, राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत प्रतिनियुक्तीच्या पदांची... +अधिक
 • प्रतिनियुक्तीने पदे भर्ती करण्यासाठी पात्र अधिकारी / कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज मागविण्याबाबत... +अधिक
 • एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण व राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रमा अंतर्गत, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदांची... +अधिक
 • मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर(उ) ता. पैठण, जि. छ.संभाजीनगर या प्रशिक्षण संस्थेमधील रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत... +अधिक
 • शासकीय वाहनाच्या जाहिर लिलावाची... +अधिक
 • उपसचिव / सहसचिव पद एक वर्षाच्या करार तत्त्वावर भरणेबाबत... +अधिक
 • सदस्य (प्रशासकीय), महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई व सदस्य (न्यायिक) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद हे पद भरण्याकरीता शासन स्तरावर... +अधिक
 • मरासुम कार्यालयात एक नग (Heavy Duty Printer) खरेदी... +अधिक
 • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील वित्त व लेखा अधिकारी, संचालक, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण व संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ या पदाकरीता आवेदनपत्र सादर करणेकामी मुदतवाढीची... +अधिक
 • छत्रपती संभाजीनगर येथे विधि विषयक सखोल ज्ञान असलेल्या शासनाच्य विधि व न्याय विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या सहसचिव (विधि) सॉलिसिटर(मु.वि.)-नि-उपसचिव, उपसचिव(विधि), गट अ (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांमधून करार पध्दतीने नियुक्ती... +अधिक
 • विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई येथ सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी लघुलेखक इ्ंग्रजी व निम्न श्रेणी लघुलेखक इंग्रजी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती... +अधिक
 • अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना सन 2024-25... +अधिक
 • नवीन लेदर बॅगा खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.... +अधिक
 • नगर‍ विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील प्राधिकरणामधील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबतची... +अधिक
 • वैद्यकीय अधीक्षक, रा.का.वि. सोसायटी रुग्णालय,मोहननगर, चिंचवड, पुणे - १९ येथे इंटरनेट सेवा देणेबाबत निविदा.... +अधिक
 • वैद्यकीय अधीक्षक, रा.का.वि.सोसायटी रुग्णालय, मोहननगर, चिंचवड, पुणे - १९ येथील पाण्याच्या टाक्यांची साफसफाई करणेबाबत निविदा... +अधिक
 • रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ या कार्यालयातील जुन्या जडसंग्रहाचा लिलाव करण्याबाबत सूचना... +अधिक
 • अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द) करीता झेरॉक्स मशीन्स भाडेतत्तवावर घेण्याच्या अनुषगांने... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्याचा 65 वा स्थापना... +अधिक
 • मारुती ओम्नी वाहनाचा... +अधिक
 • महाराष्ट्र पोलीस(शिक्षा व अपिल) नियम, 1956 अन्वये प्राप्त व इतर अपिलांवर सुनावणीसाठी अपिलीय प्राधिकारी यांना सहाय्य करण्याकरिता सेवानिवृत्त अधिकारी यांची कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती... +अधिक
 • रुग्णालयातील वातानुकूलित यंत्रे देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत... +अधिक
 • पाण्याच्या टाक्या साफसफाई साठी निविदा... +अधिक
 • पाणी शुद्धीकरण यंत्र वार्षिक देखभाल /दुरुस्ती निविदा... +अधिक
 • विधी सल्लागार या पदाची... +अधिक
 • यशदा, पुणे या संस्थेतील प्रतिनियुक्तीच्या पदांची... +अधिक
 • रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थाकडून निविदा... +अधिक
 • विशेषज्ञ / वैदयकीय अधिकारी, गट -अ संवर्गातील पदे कंत्राटी तत्वावर... +अधिक
 • नगर‍ विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील प्राधिकरणामधील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबतची... +अधिक
 • पाण्याच्या टाक्या साफसफाई करण्यासाठी... +अधिक
 • जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयांकरता संगणकी हार्डवेअर वार्षिक देखभाल करार ई... +अधिक
 • शासकीय /निमशासकीय सेवेतून गट अ (ग्रेड वेतन रु.7,600/- पेक्षा कमी) /गट ब संवर्गातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने मानधन तत्वावर विवक्षित कामासाठी घेण्याकरिता नामिकासूची तयार करण्यासाठी अर्ज... +अधिक
 • लिलावाव्दारे जुन्या झेरॉक्स मशिनची... +अधिक
 • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील वित्त व लेखा अधिकारी या पदाची... +अधिक
 • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील संचालक, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण या पदाची... +अधिक
 • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ या पदाची... +अधिक
 • मराठी भाषा युवक मंडळे स्थापन करणे - गुगल अर्ज... +अधिक
 • मराठी भाषा युवक मंडळे स्थापन करणे... +अधिक
 • पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील पदे बाह्ययंत्रणेद्वारेभरण्यासाठी ई-निविदा... +अधिक
 • सेवानिवृत्त गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांच्या सेवा करार तत्वावर... +अधिक
 • आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे रिक्त होणारे पद भरण्यासाठी अर्ज मागविण्यासाठीची... +अधिक
 • महाराष्ट्र पोलीस(शिक्षा व अपिल) नियम, 1956 अन्वये प्राप्त व इतर अपिलांवर सुनावणीसाठी अपिलीय प्राधिकारी यांना सहाय्य करण्याकरिता सेवानिवृत्त अधिकारी यांची कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती... +अधिक
 • शासकीय/ निमशासकीय सेवेतून गट ब (राजपत्रित / अराजपत्रित) पदावरुन सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा विवक्षित कामासाठी करार पध्दतीने उपलब्ध करुन घेण्याबाबत... +अधिक
 • संगणक खरेदी करणेबाबत.... +अधिक
 • मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत आयुक्तालयातील अपर आयुक्त ( प्रशासन ) गट - अ हे पद प्रतिनियुक्तीने... +अधिक
 • महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) (सुधारणा) नियम, 2024... +अधिक
 • जाहिर नोटीस लिलावाव्दारे जुन्या झेरॉक्स मशिनची... +अधिक
 • बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पध्दतीने शिपायांची ३ पदे... +अधिक
 • बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पध्दतीने वाहनचालकांची २ पदे... +अधिक
 • वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील पदे कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत... +अधिक
 • विभागासाठी लेखन सामुग्री, संगणक सामुग्री व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी वार्षिक दरकरार... +अधिक
 • विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेतील प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात प्रसिध्‍द... +अधिक
 • राज्य लोकसेवा आयोग, पुणे विभाग यांच्या कार्यालयाकरिता शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त अधिकारी यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत... +अधिक
 • बाह्य यंत्रणेद्वारे मासिक दराने वाहनचालक पुरवठा... +अधिक
 • पुस्तक / अभिलेख / नोंदवह्या बांधणी व स्पायरल बाईंडींग निविदा... +अधिक
 • विभागातील सर्व कार्यरत असणाऱ्या शासकिय व कंत्राटी अधिकारी/कर्मचारी यांचे सुधारित ओळखपत्र... +अधिक
 • नियोजन विभागात कंत्राटी पध्दतीने 1 वर्षाच्या कराराने वाहनचालकांची पदे भरण्यासाठी निविदा सादर... +अधिक
 • नवीन झेरॉक्स मशिन भाडेतत्वावर पुरवठा करण्याबाबत... +अधिक
 • सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नेमणूक करण्याकरिता... +अधिक
 • उच्च न्यायालय मुंबई, अपील शाखा (रिट सेल) ‍येथे “सरकारी वकील ”या पदावर नियुक्ती करण्याबाबतची... +अधिक
 • पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकरीता न्यायालयीन प्रकरणांच्या अनुषंगाने वेब आधारित प्रणाली... +अधिक
 • संगणक खरेदी... +अधिक
 • सह संचालक व सुरक्षा पर्यवेक्षकीय अधिकारी या पदाची... +अधिक
 • इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाच्या 72 वसतिगृहांमध्ये फर्निचर, बेडिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, इलेक्ट्रिक वस्तू आणि इतर वस्तूंचा पुरवठा... +अधिक
 • विवक्षित कामाकरिता, सेवा करार पद्धतीने, सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नियुक्तीची... +अधिक
 • शासकीय वाहन एमएच-01 - झेडअे-3456 (होंडा सिटी ) या वाहनाची विक्रीची निविदा... +अधिक
 • मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी सु-मोटो रिट याचिका क्र.01/2019 मध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने पदनिर्दिष्ठ विशेष पोक्सो न्यायालयामध्ये पदनिर्दिष्ठ विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची नियुक्ती... +अधिक
 • निरुपयोगी लोखंडी,साहित्य लाकडी वस्तू ,प्लास्टिक वस्तू विक्री बाबतची... +अधिक
 • लिलावाव्दारे जुन्या झेरॉक्स मशिनची... +अधिक
 • महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयातील सदस्य (न्यायिक), मुंबई व सदस्य (प्रशासकीय) , नागपूर खंडपीठ या पदासाठी... +अधिक
 • राजशिष्टाचार विभागाच्या अधिनस्त सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातील गॅस सिलेंडर रुमममधील जुने सिलेंडर पाईप, रेग्युलेटर, व्हॉल्व व स्टील ब्रॅकेट इत्यादीच्या दुरुस्तीनव्याने करणेबाबत दरकरार... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची २ वाहने भंगार (स्क्रॅप) म्हणून विक्री करणेबाबत.... +अधिक
 • विभागातील अंतर्गत स्वच्छतेसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पध्दतीने एजन्सी... +अधिक
 • नवलेखक अनुदान योजना 2024 माहितीपत्रक व... +अधिक
 • स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार 2023 नियमपुस्तिका व... +अधिक
 • राजशिष्टाचार विभागाच्या अधिनस्त सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातील नवीन टेक्नॉलॉजीची एकूण 86 टेलिफोन उपकरणांकरिता आवश्यक असलेले MDF Box व Crone हे संच नव्याने बसवून घेण्याबाबत दरकरार... +अधिक
 • उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे “सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता”या पदावर नियुक्ती करण्याबाबतची... +अधिक
 • पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत संगणक व संगणकीय साहित्य खरेदीसाठी निविदा... +अधिक
 • पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत संगणक व संगणकीय साहित्य खरेदीसाठी निविदा मागविण्याबाबत... +अधिक
 • सेवानिवृत्त अधिकारी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती... +अधिक
 • पूर्णवेळ विशेषज्ञ , अंशकालीन विशेषज्ञ व वैधकीय अधिकारी कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबत... +अधिक
 • महाअधिवक्ता कार्यालयातील निर्लेखित केलेल्या वाहनाची विक्री करणेबाबत... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या मुंबई व वाई कार्यालयातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरण्याच्या अनुषंगाने वर्तमानपत्रांमध्ये... +अधिक
 • संचालक, आरोग्‍य सेवा, गट-अ हे पद प्रतिनियुक्‍तीने भरण्‍याबाबत अर्ज मागविण्‍यासंबंधीचे... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 चे पुरस्कार व पुस्तक प्रकाशन अनुदानसाठी प्रवेशिका... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 चे पुरस्कार व पुस्तक प्रकाशन अनुदानसाठी प्रवेशिका... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 चे पुरस्कार व पुस्तक प्रकाशन अनुदानसाठी प्रवेशिका... +अधिक
 • सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची सेवा करार पद्धतीने नामिकासुची तयार करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबत... +अधिक
 • उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे शासनाच्या वतीने “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी... +अधिक
 • डिजिटल माध्यम मार्गदर्शक सूचना - २०२३ प्राथमिक... +अधिक
 • सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग या विभागामार्फत निर्लेखित करण्यात आलेले शासकीय वाहन क्रमांक एमएच-०१-एएन-४०४१ (होंडा सिटी ) ची विक्री करण्यासंदर्भातील जाहिरात... +अधिक
 • विवक्षित स्वरुपाची कामे करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती... +अधिक
 • विधि व न्याय विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई साठी संगणक, प्रिंटर्स व स्कॅनर दुरुस्तीकरीता दरपत्रक उपलब्ध करुन... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची ३ वाहने विक्री करणे... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची भरती वर्ष... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकरीत Tally TS९ Version खरेदी करण्याबाबत... +अधिक
 • माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय - सेवा करार जाहिरात... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्त यांची रिक्त पदे... +अधिक
 • पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वाहन क्रमांक MH - 01 - AN-7474 विक्रीसाठी फेरनिविदा... +अधिक
 • पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वाहन क्रमांक Mh - 01 - AN-7474 च्या विक्रीसाठी प्राप्त झालेल्या व नाकारलेल्या निविदांची... +अधिक
 • लिलावाव्दारे जुन्या झेरॉक्स मशिनची... +अधिक
 • कंत्राटी डॉक्टर व सहाय्यक लेखाधिकारी... +अधिक
 • निकामी क्ष- किरण फिल्म्स च्या जाहिरातीस... +अधिक
 • MH15AA5499 शासकीय वाहनाची विक्रीसाठी जाहिर दरपत्रक... +अधिक
 • जीएसटी लेखापरीक्षक या पदाची... +अधिक
 • महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई येथील सदस्य (जलसंपदा अभियांत्रिकी) हे पद भरण्याबाबतची... +अधिक
 • वस्त्रोद्योग महामंडळात वरिष्ठ सल्लागार (वस्त्रोद्योग) कंत्राटी तत्वावर नियुक्त... +अधिक
 • मंत्रालयीन कवींचे कवितांचे दिनांक 26 ऑक्टोबर, 2023 रोजी आयोजित कार्यक्रमासाठी... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी अंतर्गत वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, महा-राज्य कामगार सोसायटी मुंबई अंतर्गत सेवा दवाखाना चारकोप कांदिवली येथे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गातील कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत जाहिरात संकेतस्थळावर उपलब्ध... +अधिक
 • निकामी क्ष- किरण फिल्म्स च्या जाहिरातीस... +अधिक
 • अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील अपर संचालक (वेतनश्रेणी -एस-27: 123100-215900) या पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांमधून करारपध्दतीने नियुक्ती... +अधिक
 • शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयाच्या वाहन ताफ्यातील वाहनांच्या दुरुस्तीकरिता लागणारे सुटे भाग खरेदी करिता दरपत्रके मागविण्याबाबतची... +अधिक
 • दोन Bolero चार चाकी वाहने खरेदी... +अधिक
 • एक Ertiga चार चाकी वाहन खरेदी करणेबाबत.... +अधिक
 • नागरी संरक्षण, रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीवर उपनियंत्रक पदासाठी... +अधिक
 • कार्यालयीन लेखनसामग्री पुरवठा करण्याकरिता पुरवठादार नियुक्त करण्याकरिता निविदा... +अधिक
 • कार्यालयीन सहायक या पदाची... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी अंतर्गत वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, महा-राज्य कामगार सोसायटी मुंबई येथे व त्यांचे अंतर्गत सेवा दवाखाना , महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय,परेल, चारकोप कांदिवली व चेंबूर येथे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गातील कंत्राटी... +अधिक
 • ईएसआय सोसायटी हॉस्पिटल, मोहननगर, चिंचवड, पुणे-19 येथे रुग्णवाहिकेच्या विक्रीसाठी कोटेशन मिळवण्याची... +अधिक
 • निकामी क्ष-किरण फिल्मची विक्री बाबतची... +अधिक
 • जीएसटी लेखापरीक्षक या पदाची... +अधिक
 • राज्यातील आगामी लोकसभा /विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीसंदर्भात वेबकास्टींग सेवा... +अधिक
 • निरुपयोगी, कालबाह्य संगणक व आय. टी. साहित्याचे बिक्रीबाबत... +अधिक
 • शासकीय सेवेतून (गट ब राजपत्रित / अराजपत्रित) अधिकारी यांची करार पद्धतीने नियुक्ति करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबत जाहिरात... +अधिक
 • राज्य आपत्ती व्यवस्थापन... +अधिक
 • वाहन क्रमांक MH-01-AN-7474 (LMV) (Toyota Kir Corola Altis 1.8 J) जुन्या वाहनांच्या विक्रीकरीता मोहोरबंद निविदा... +अधिक
 • झेरॉक्स मशीन पुरवठादार... +अधिक
 • शासकीय /निमशासकीय सेवेतूर गट अ (ग्रेड वेतन रु.7,600/- पेक्षा कमी) संवर्गातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने मानधन तत्वावर विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरिता अर्ज... +अधिक
 • राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांच्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग यंत्रणा खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याकरीता... +अधिक
 • चार चाकी वाहने खरेदी... +अधिक
 • MH15AA5499 शासकीय वाहनाची विक्रीसाठी जाहिर दरपत्रक... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी व परिविक्षा अधिकारी ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत... +अधिक
 • सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा... +अधिक
 • शासकीय वाहन maruti swift desire VXI, क्र.MH-01-AN-6565 विक्रीची निविदा... +अधिक
 • संगणक तंत्रज्ञ या पदाची... +अधिक
 • नागरी संरक्षण, रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीवर उपनियंत्रक पदासाठी... +अधिक
 • अंशकालीन विशेषज्ञ यांची मुलाखती द्वारे पदभरती जाहिरात... +अधिक
 • राज्य व विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील कार्यरत अध्यक्ष व सदस्यांची... +अधिक
 • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ या पदाची... +अधिक
 • सेवानिवृत्त गट - ब (अराजपत्रित ) संवर्गातील अधिकाऱ्याची करार पद्धतीने नियुक्ती करणे... +अधिक
 • तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयामध्ये गट "क " मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात... +अधिक
 • संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठीची मुदत दिनांक 11/09/2023 पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. त्या करीता सुधारित जाहिरात... +अधिक
 • शासकीय/ निमशासकीय सेवानिवृत्त लघुलेखकांची सेवा करार पध्दतीने... +अधिक
 • राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांचे... +अधिक
 • ५ शासकीय वाहनाच्या विक्रीची जाहिरात... +अधिक
 • दरपत्रके... +अधिक
 • प्रतिनियुक्तीने पद भरण्यासाठी... +अधिक
 • मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील महत्वाचे अभिलेख व नस्त्यांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी निविदा सादर... +अधिक
 • एक डुप्लेक्स डिजिटल कॉपीअर मशीन एका वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर पुरवण्यासाठी दर करार करणे बाबत निविदा पत्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे... +अधिक
 • निकामी क्ष-किरण फिल्मच्या विक्री बाबतची... +अधिक
 • लिपिक -टंकलेखक या पदाकरिता कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करणे बाबत... +अधिक
 • कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची विभागीय परीक्षा-2022 ची... +अधिक
 • सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा-2022 च्या... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची ५ वाहने विक्री... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील कालबाह्य उपकरणांची विक्री करणेबाबतची... +अधिक
 • राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांच्यासाठी 1 लेझर मल्टी फंक्शन ऑटो डूप्लेस्क कलर प्रिंटर खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक... +अधिक
 • सनदी लेखापाल/कर सल्लागार यांची नेमणूक करणेबाबत दरपत्रके... +अधिक
 • वाहनाच्या सुट्टे भागांच्या खरेदीबाबत चे... +अधिक
 • किरकोळ साधन सामुग्री, लेखनसामुग्री व उपयोग भांडार वस्तू खरेदीसाठी पुरवठादाराची नियुक्ती... +अधिक
 • विधि व न्याय विभागातील निर्लेखित वाहन क्र. एम एच ०१ ए एन ७९७९ होंडा सिटी ची लिलावाने विक्री करण्याबाबत... +अधिक
 • अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकारी ( गट-ब ) ( राजपत्रित ) हे पद राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिका-यांमधुन प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबतचा... +अधिक

आधार, ग्राहक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, शालार्थ आणि बिंदुनामावलीसाठी नागरिक सुविधा केंद्राचा संपर्क क्रमांक 18001208040https://maharashtra.mygov.in/