शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत -प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत एखाद्या क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेतलयानंतर 7 वर्ष कालावधीनंतर पुन्हा सुक्ष्म सिंचनासाठी लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत. 202002241311111601 24-02-2020 3163 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 करिता कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिकांकरिता 91.80 लाख निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करणे.सन 2019-20 करिता कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिकांकरिता 91.80 लाख निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करणे. 202002241707220501 24-02-2020 619 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 202002241658018402 24-02-2020 3163 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत सन 2019-20 या हंगामामध्ये खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतक-यांना अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास बँक ऑफ इंडिया, मुंबई यांचेकडून 7.75 टक्के या व्याजदराने घ्यावयाच्या रु.1800 कोटी कर्जास शासन हमी मंजूर करणेबाबत. 202002241533040905 24-02-2020 834 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत. 202002241134591407 24-02-2020 3176 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार या संगणक प्रणालीत नोंदविण्याबाबत. 202002241153514707 24-02-2020 3146 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग विद्यापीठे आणि उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शिक्षकीय संर्गातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा प्रशिक्षणाद्वारे नियमित विकास करण्याकरिता विभागांतर्गत कंपनी कायदा, 2013 अन्वये महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (Maharashtra State Faculty Development Academy) स्थापन करणेबाबत.. 202002241508353808 24-02-2020 352 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग श्रीमती निराई वि. कांतिया, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन) मुंबई अंतर्गत पुणे कार्यालय यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत 202002241540099910 24-02-2020 3157 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर, सेवा पुनर्विलोकनाकरिता विभागीय पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्याबाबत. 202002241544307010 24-02-2020 3139 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजना, ऊसतोड कामगारांसंबंधित विषय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत 202002241718389810 24-02-2020 3159 पीडीएफ फाईल