शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग सन 2021-2022 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या जुलै, 2021 चे अधिवेशन. 202106141747077605 14-06-2021 203 पीडीएफ फाईल
2 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, राजपत्रित गट-ब यांचे 50-55 वर्षांचे पुनर्विलोकन करणेबाबत 202106141602358806 14-06-2021 132 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कार्यक्रमाचे छायाचित्रण करण्यासाठी खाजगी छायाचित्रकारांच्या यादीस शासन मान्यता मिळणेबाबत. 202106141515421307... 14-06-2021 362 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सह संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या, दि.01.01.2019 व दि.01.01.2020 रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या. 202106141507538610 14-06-2021 94 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग उप संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या, दि.01.01.2018, दि.01.01.2019 व दि.01.01.2020 रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या. 202106141511430210 14-06-2021 166 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील पदवीकाधारक कनिष्ठ अभियंता गट-ब (अराजपत्रित)/ शाखा अभियंता गट-ब (राजपत्रित) पदाची दि. 01/01/2018 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 202106141608366410 14-06-2021 235 पीडीएफ फाईल
7 विधी व न्याय विभाग विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई या विभागासाठी एक डयुप्लेक्स हेवी डयुटी झेरॉक्स मशीन दि.01.07.2021 ते दि.30.06.2022 या एक वर्षाच्या कालावधीकरिता भाडेतत्वावर (देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, कागद, टोनर, टोनरची शाई आणि खाजगी यंत्रचालकाच्या सेवेसह) पुरविण्यासाठी मे. मे.माऊली एंटरप्रायजेस (M/s Mauli Enterprises) , मुंबई या पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याबाबत. 202106141522509312 14-06-2021 195 पीडीएफ फाईल
8 विधी व न्याय विभाग धर्मादाय आयुक्त कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेण्याबाबत. 202106141537264212 14-06-2021 140 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग रामपूर ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास मान्यता देण्याबाबत .... 202103261756209417 14-06-2021 231 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र, लोखंडी सावरगांव (अंबाजोगाई) जि. बीड येथे बाहययंत्रणेद्वारे (आऊटसोर्सिग) घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेकरीता येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 202103261756282417 14-06-2021 178 पीडीएफ फाईल