शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील कृषि अधिकाऱ्यांची दि.01.01.1196, दि.01.01.2001, दि.01.01.2004, दि.01.01.2006 व दि.01.01.2010 स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 202104201519080501 20-04-2021 3170 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करणेबाबत... 202104201209240201 20-04-2021 962 पीडीएफ फाईल
3 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई येथील गट-ड संवर्गातील शिपाई या पदाकरिता दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत पद सुनिश्चित करण्याबाबत... 202104201120467903 20-04-2021 569 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट ब (राजपत्रित) लेखाअधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2015 ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची. 202104201240109705 20-04-2021 1503 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 नुसार वित्त विभाग (खुद्द) मधील गट-ड (शिपाई) संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत 202104201559341305 20-04-2021 149 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग निवडश्रेणी लघुलेखक पदावरुन वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत - 2021 202104201617481407 20-04-2021 143 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/2017 मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत. 202104201237520207 20-04-2021 142 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ यांच्या पदस्थापनेबाबत. 202104201644244408 20-04-2021 147 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ यांच्या पदस्थापनेबाबत. 202104201649014808 20-04-2021 148 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या स्थायी अग्रीम रकमेत वाढ करण्याबाबत. 202104201233253312 20-04-2021 135 पीडीएफ फाईल