महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 केंद्रशासनाचे राज्य माहिती आयोगातील राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयुक्त यांचा पदावधी, वेतन भत्ते आणि सेवेच्या अन्य अटी व शर्तींबाबतचे नियम,२०१९
2 शासकीय वाहन देखभाल व दुरुस्तीकरिता लागणारे सुटे भाग व इतर साहित्याबाबत
3 शासकीय वाहन देखभाल व दुरुस्तीकरिता लागणारे सुटे भाग व इतर साहित्याबाबत.
4 राज्य माहिती आयोगाचे मुख्यालय व विविध खंडपीठातील रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
5 सह जिल्हा निबंधक वर्ग -१ (निम्नश्रेणी) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीबाबत.
6 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा, संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ व संचालक या पदाची जाहिरात.
7 श्री. बी.जी. देशमुख स्मृती व्याख्यान-2020, विषय “The Evolving paradigms of Public Administration in Maharashtra since Independence”. व्याख्याते श्री. द.म. सुकथनकर
8 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग येथील रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
9 धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्याना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणेबाबत नामांकित संस्थांकडून शाळांचे अभिस्वारस्य मागविण्याबाबत.
10 सहायक मोटार निरीक्षक पूर्व परीक्षा -2020
1234567