महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त् उप अभियंता (स्थापत्य) करार पध्दतीने मुलाखतीद्वारे भरणेबाबत.
2 मिडिया मॅनेजर हे पद कंत्राटी तत्वाने मुलाखतीद्वारे भरणेबाबत.
3 जाहिरात - कृषि विज्ञान केंद्र, मफुकृवि.,राहुरी
4 आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागासाठी सर्वसमावेशक बृहत आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तांत्रिक प्रकल्प सनियंत्रयाण गटाची नियुक्तीसाठी स्वारस्य करार (EOI)
5 सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय अधिकारी गत- ब पदावर करार पद्धतीने नेमणूक करण्याकरिता जाहिरात देणेबाबत
6 सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नेमणूक करण्याकरिता जाहिरात देण्याबाबत.....
7 सन 2022 मध्ये (निवडसुची 2021) भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्ती करण्यासाठी अधिका-याच्यांची शिफारस करण्याबाबत...
8 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील 1) कुलसचिव, 2) अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा, 3) अधिष्ठाता, मानवविज्ञान विद्याशाखा या पदाची जाहिरात.
9 राज्य शासनाकडून सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदासाठी अर्ज मागविण्याबाबत
10 वैद्यकीय अधिकारी गट अ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत
12345678910...