महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 सीईआरटी-इन ने सायबर-गुन्ह्यांच्या संदर्भात दिलेले सल्ले, विशेषत: पंतप्रधान मदत निधी फंडाच्या संदर्भात.
2 मंत्रालय व बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी सामाईक प्रतिक्षासूची 31 डिसेंबर, 2019.
3 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब पूर्व परीक्षा 2020
4 वाहन ई निविदा
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20. (मराठी)
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20. (इंग्रजी)
7 म्हाडा प्राधिकरण व त्याअंतर्गत मंडळावरील मुख्य अधिकारी / उपमुख्य अधिकारी व इतर ( वर्ग- १) ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
8 निर्लेखित केलेले फर्निचर / यंत्रसामग्री / साधनसामग्री /उपकरणे यांच्या लिलावाबाबत
9 केंद्रशासनाचे राज्य माहिती आयोगातील राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयुक्त यांचा पदावधी, वेतन भत्ते आणि सेवेच्या अन्य अटी व शर्तींबाबतचे नियम,२०१९
10 शासकीय वाहन देखभाल व दुरुस्तीकरिता लागणारे सुटे भाग व इतर साहित्याबाबत
12345678