महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांत मुख्य अधिकारी/उपमुख्य अधिकारी ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
2 शासकीय/ निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने घेण्याबाबत
3 सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांची व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातंर्गत नामिकासुची तयार करण्याबाबत.
4 सन 2020-21 मधील ई- बुक्स सुट दर निश्चित करणेबाबत.
5 वित्तीय वर्ष २०१९-२० जीएसटी लेखापरिक्षकाची नेमणूक
6 मंत्रालयीन शासकिय सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी यांची सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत.
7 शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त गट ब (राजपप्रित व अराजपप्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून अर्ज आमंत्रित
8 वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेतील पदे प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत.
9 सार्वजनिक मनोरंजन नियम, 1960 मधील तरतुदीनुसार कार्यक्रमांसाठी परवाना देणे व नियंत्रण ठेवणेबाबतची कार्यपध्दती.
10 विधी सल्लागार यांचे शिष्टमंडळ तयार करणेकरीता स्वारस्यपत्र
12345678910...