नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 मुदतवाढ- मोबाईलवर बल्क Sms सुविधा उपलब्ध होणेकरिता पुरवठादार निवड करणेबाबत.
2 मरासुम कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्या कक्षातील खुर्च्यांचे कव्हर (कुशन्स) नवीन बसविणेबाबत.
3 शस्त्र साफसफाई करिता साहित्य खरेदी करणेबाबत.
4 सहाय्यक कक्ष अधिकारी पद कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत.
5 राज्य माहिती आयुक्तांचे पद भरण्याबाबत
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सेल मध्ये सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांची नस्त्यांचे वर्गीकरण करुन स्कॅनिंग करणे व संकलन करणे यासाठी सेवाकरार पध्दतीने नियुक्ती करणे.
7 राज्य कामगार विमा सोसायटी अंतर्गत नव्याने सेवा दवाखाने सुरु करण्याकरीता रायगड व पालघर जिल्हयातील जागा मिळणेबाबतची जाहिरातीबाबत.
8 मुदतवाढ - मोबाईलवर बल्क Sms सुविधा उपलब्ध होणेकरिता पुरवठादार निवड करणेबाबत
9 बाह्य यंत्रणेद्वारे मासिक दराने वाहन चालक पुरवठा करणेबाबत
10 महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगातील राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त पदासाठी जाहिरात.
12345678910...