नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 प्रशिक्षण संस्था, वनामती नागपूर येथे प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात देणेबाबत.
2 प्रशिक्षण संस्था, (रामेती) पुणे यंथे प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात देणेबाबत.
3 शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्याबाबत
4 बाल कल्याण समिती अशासकीय सदस्य नियुक्तीची जाहिरात
5 रायगड व पालघर या जिल्ह्यात सेवा दवाखाना सुरु करण्यासाठी जागा भाड्याने मिळण्याबाबत
6 संपादणूक सल्लागार निवडीबाबत
7 प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात.
8 महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद वर राज्य नागरी सेवेतील अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी दर्जाचा अधिकारी या संवर्गातील पदासाठी जाहिरात
9 मंत्रालय उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील मंत्रालयीन सहायक हे पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
10 विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती सन 2021-22.
12345678910...