नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - प्रतिनियुक्तीने पद भरती जाहिरात
2 बाळययंत्रणेद्वारे शिपाई पदाची सेवा उपलब्ध करण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत
3 विधी व्यावसायिकांची नामातालिका तयार करणेबाबत
4 नियोजन विभागाकडे सोपविण्यात आलेले विवक्षित प्रकारचे कामकाज पार पाडण्यासाठी सेवानिवृत्त अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी व इंग्रजी) आणि निम्नश्रेणी लघुलेखक यांच्या सेवा सेवा करार पध्दतीने विषयनिहाय एमपॅनलमेंट करण्यासाठी मागविण्यात आलेले अर्ज
5 प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याबाबत- दिनांक 26 जानेवारी, 2021.
6 गृह विभागातील कार्यालयीन वापरासाठी असलेल्या संगणक, प्रिंटरची देखभाल व दुरूस्ती व टोनरची रिफीलींग तसेच झेरॉक्स मशीनची देखभाल व दुरूस्ती करण्याबाबतची दरपत्रके मागविणेबाबत.
7 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथील “अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” तसेच “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना
8 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना
9 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्तातसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना
10 राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानांतर्गत 47व्या ग्रंथभेट योजनेसाठी सन - 2020 या कॅलेंडर वर्षातील प्रकाशित ग्रंथ सादर करणे
12345678910...