महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना यवतमाळ(मु.ह)(सु) - मौजे.यवतमाळ येथील स.क्र.51/1ब मधील आ.क्र.69-बगीचा या आरक्षणाने बाधित होणारे 1.21 हे.आर क्षेत्र आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वये अधिसूचना.. 24-02-2021 669 पीडीएफ फाईल
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 चा 36) च्या कलम 85 खालील उप कलम (1) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या अध्यक्षाची निवड करण्यास निवड समितीची स्थापना. 22-02-2021 883 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना ब्रम्हपूरी जिल्हा चंद्रपूर -मौजा देलनवाडी येथील सर्व्हे क्र. 114 क्षेत्र 1.08 हेक्टर पैकी अंदाजे 0.685 हेक्टर जागा कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत.. 09-02-2021 2024 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 क ब मधील सुधारणेच्या अनुषंगाने गृहनिर्माण निवडणुका घेण्याबाबतचे नियम प्रसिध्द करणेबाबत. 05-02-2021 283 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील गट क व ड कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदली/आंतरमंडळ बदली करण्यासाठी आयुक्त आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांच्याकडे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 04-02-2021 1494 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकारीतेतील क्षेत्रिय कार्यालयातील गट क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणारे प्राधिकारी घेाषीत करण्याबाबत 03-02-2021 1428 पीडीएफ फाईल
7 गृह विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम 2015 अंतर्गत सार्वजनिक मनोरंजन नियम, 1960 आणि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 अन्वये देण्यात येणाऱ्या लोकसेवा अधिसूचित करणेबाबत. 29-01-2021 1546 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग बांबर्डे मायरिस्टिका स्वॅम्पस् जैविक विविधता वारसा स्थळ घोषित करण्याबाबत. 28-01-2021 412 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर, दिनांक 01 जानेवारी, 2021 ते 31 मार्च, 2021 करिता 7.1 टक्के व्याजदर. 21-01-2021 100 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना ब्रम्हपूरी जिल्हा चंद्रपूर - मौजा ब्रम्हपुरी येथील सर्व्हे क्र. 28, 29, 30, 33, 34, 35, 795 व 796 एकुण क्षेत्र 5.74 हेक्टर आर पैकी अंदाजे 4.40.25 हेक्टर आर जागा कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत.. 20-01-2021 2030 पीडीएफ फाईल