महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) अन्वये प्रसिद्ध दिनांक 06.08.2020 रोजीचे सुचनेस शुद्धीपत्रक. 24-11-2020 82 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना-औरंगाबाद(सु.-जुनी हद्द) - मौ. शहानुरवाडी स.नं.12,13 व 18 मधील 1980 चौ.मी क्षेत्र प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतच्या फेरबदल प्रस्तावास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये मान्यता 23-11-2020 685 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-2034 च्या मंजूरीमधून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाचे ठराविक फेरबदलांना (ई.पी.) उक्त अधिनियमाचे कलम 31(1) अन्वये मंजूरी देणेबाबत. 23-11-2020 1710 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 - उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) खालील सूचना. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -2034 - मधील विनियम 33(7) आणि 33(9) मध्ये प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 18-11-2020 444 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना- कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका मंजूर विकास योजनेतील सेक्टर-1 मधील आ.क्र.27 आर्ट गॅलरी व म्युझियम या आरक्षणाचे नामाभिदान बदलून आर्ट गॅलरी, म्युझियम व व्यापार संकुल याप्रमाणे करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37(2) ची अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत... 13-11-2020 2240 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना पाथर्डी सु. जिल्हा अहमदनगर- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस अंतिम मंजुरीबाबतची अधिसूचना.. 06-11-2020 2282 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना - पुणे (मुळ हद्द) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक) अन्वये मंजूर विकास योजनेतील 1) मौजे लोहगांव, स.नं.237 (भाग) या जमीनीवर वाहनतळ आरक्षण प्रस्तावित करणेबाबत आणि 2) मौजे लोहगांव, स.नं.248 (भाग) व 253 (भाग) मधील क्षेत्रावर ऑफिस कॉम्प्लेक्स व स्टोअरेज यार्ड आरक्षण प्रस्तावित करणेबाबत मंजुरीची अधिसूचना. 06-11-2020 1335 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) अन्वये सूचना. बृहन्मुंबई विकास योजना- 2034 मध्ये करावयाचा फेरबदल (न.भू.क्र. 657अ(पै) आणि न.भू.क्र. 853(पै), मौजे कांजूर येथील जमीन मेट्रो कार डेपो, कास्टींग यार्ड तसेच अन्य मेट्रो वापर साठी आरक्षित करणेबाबत.) 05-11-2020 123 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-2034 च्या मंजूरीमधून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाचे ठराविक फेरबदलांना (ई.पी.) उक्त अधिनियमाचे कलम 31(1) अन्वये मंजूरी देणेबाबत. 05-11-2020 140 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- शासन अधिसूचना दि. 27/12/2016 ला शुध्दीपत्रक व पुरकपत्राबाबत. 04-11-2020 40 पीडीएफ फाईल