महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्र्यांच्या खाते वाटपात बदल. 18-02-2020 45 पीडीएफ फाईल
2 महसूल व वन विभाग वन विभागाच्या अधिपत्याखालील वनक्षेत्रपाल आणि इतर गट - ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सक्षम प्राधिकारी घोषित करणे. 12-02-2020 3130 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 162 (1) अन्वये आदेश निर्गमित करणेबाबत.. 11-02-2020 2087 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यमंत्र्यांच्या नावात बदलाबाबतचे शुध्दीपत्रक 07-02-2020 45 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना / प्रादेशिक योजना नकाशे, अहवाल शासनास सादर करताना अनुसरावयाची कार्यपध्दती. 04-02-2020 937 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 -नागरी पुननिर्माण योजनेसंदर्भातील ठाणे महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम 165 मधील प्रस्तावित फेरबदलाची कलम 37(1कक) अन्वयेची सूचना. 04-02-2020 740 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर, दिनांक 01 जानेवारी, 2020 ते 31 मार्च, 2020 करिता 7.9 टक्के व्याजदर. 03-02-2020 397 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत पोटल व पाली तर्फे कोथल खलाटी,ता-कर्जत,जि.रायगड 30-01-2020 60 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत वांगणी व वांगणीवाडी,ता-वेल्हा,जि.पुणे 29-01-2020 114 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्र्यांच्या खातेवाटपात बदल. 25-01-2020 105 पीडीएफ फाईल