महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-2034 च्या मंजूरीमधून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाचे ठराविक फेरबदलांना (ई.पी.) उक्त अधिनियमाचे कलम 31(1) अन्वये मंजूरी देणेबाबत. 04-05-2021 3547 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग 1 एप्रिल 2021 ते 30 जून 2021 करिता भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर 7.1 टक्के. 03-05-2021 1162 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग म.ना.से. (सु.वे.) नियम, २०१९ मधील सुधारणा क्र. १७. 30-04-2021 888 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 मधील सुधारणा. 23-04-2021 136 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना आष्टी, जि. बीड महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31 (1)अन्वये भागश: मंजूरीबाबत. 22-04-2021 573 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना आष्टी जि.बीड- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभूत फेरबदलांच्या EP प्रसिध्दीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत. 22-04-2021 881 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना-मुंबई महानगर प्रदेश प्रादेशिक योजना- मुंबई महानगर प्रदेश प्रादेशिक योजनेस महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 15(1) अन्वये मंजूरी. 20-04-2021 2032 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-2034 च्या मंजूरीमधून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाचे ठराविक फेरबदलांना (ई.पी.) उक्त अधिनियमाचे कलम 31(1) अन्वये मंजूरी देणेबाबत. 12-04-2021 20038 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास योजना - कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका मंजूर विकास योजनेतील सेक्टर क्र. 5 मधील मौजे मोठागांव ठाकुर्ली येथील विद्यमान रेल्वे क्रॉसिंगवर बांधावयाच्या उड्डाणपुलाच्या उतारमार्गाकरीता 24.00 मी. रुंद पोहच रस्ता दर्शविण्यासाठी प्रस्तावित फेरबदलास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये मंजूरी.. 12-04-2021 3031 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग कोरोना कालावधीत मेडिकल ऑक्सिजनचे सनियंत्रण करणेबाबत. 10-04-2021 798 पीडीएफ फाईल