कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम 1982 मधील नियम 53 मध्ये सुधारणा करणेबाबत. 23-06-2022 1956 पीडीएफ फाईल
2 महसूल व वन विभाग श्री.एस.बी.पाटील, सदस्य, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुख्यपीठ बृहन्मुंबई यांची दिनांक २०/०७/२०२२ ते १९/०७/२०२२ या कालावधीकरिता सदस्य, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुख्यपीठ बृहन्मुंबई या पदावर पुर्ननियुक्ती करण्याबाबत. 21-06-2022 160 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग श्री. व्यंकटराव किशनराव कदम यांना महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे सदस्य म्हणून दिनांक २१ जून,२०२२ पासून ते दिनांक ४ जानेवारी, २०२४ या कालावधीकरिता किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरिता नियुक्त करीत आहे. 21-06-2022 160 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) खालील सूचना- बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व पोत्साहन नियमावली-2034 मधील विनियम 33(9) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 13-06-2022 2355 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना - मौजे कळवा येथील सि.स.नं.2736पै, 2735पै, व इतर जमिनी वाहतूक व दळणवळण (रेल्वे कारशेड), सार्वजनिक/ निमसार्वजनिक विभाग व रहिवास विभागातून वगळून 30.00 मी. रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविण्याबाबत.. 10-06-2022 1866 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना-बीड- प्रादेशिक नियोजन मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत.. 10-06-2022 1030 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग टिपीएस-3519/1798/ प्र.क्र.191/2020/नवि-9 मंजुर विकास योजना जामनेर (जि.जळगांव) मौजे जामनेर ता. जामनेर जिल्हा जळगांव येथील गट क्र. 206 क्षेत्र 1.18 हे. आर. मधील जागा ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत कलम 37(1) अन्वये प्रस्ताव. 09-06-2022 490 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग टिपीएस-1113/592/ प्र.क्र.272/2013/नवि-9 प्रारुप विकास येाजना येवले (दु.सु.) ( येवला ) ( यावल ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये मंजूरीबाबत.. 09-06-2022 3568 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग वि.यो.सोलापूर, जि.सोलापूर- मौ.कसबा सोलापूर, स.नं.526/2अ (जुना स.क्र.497) या जागेतील आ.क्र.12/9-बगीचा या आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र 7100 चौ.मी.पैकी 2353 चौ.मी. क्षेत्रापुरते आरक्षण महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(1) अन्वयेच्या सूचनेनुसार व्यपगत झालेबाबत अधिनियमाचे कलम 127(2) अन्वये अधिसूचना. 08-06-2022 2272 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना-अमरावती (पहिली सुधारित) मौजे रहाटगांव येथील सर्व्हे क्र.१२१ या जागेवरील आरक्षण क्र.११५-भाजी मंडई व मटण मंडई खालील १.४२ हेक्टर क्षेत्र वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७(२) नुसार नामंजूरीची अधिसूचना... 08-06-2022 1651 पीडीएफ फाईल