कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 - मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेसंदर्भात कलम 37(1) अन्वये निदेश... 18-01-2022 391 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 - मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेसंदर्भात कलम 37(1कक)(क) व 20(3) अन्वये सूचना... 18-01-2022 1135 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना सिन्नर (मुळ हद्द) (दु.सु.) जिल्हा नाशिक- मौजे सिन्नर येथील सर्व्हे क्र. 996/1 (जुना सर्व्हे क्र.1294) व 996/5 (जुना सर्व्हे क्र. 1294) या जागेवरील आरक्षण क्र. 65 पार्किंग हे आरक्षण वगळून त्या खालील जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये मंजुरीबाबत.. 18-01-2022 2379 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र पादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- उक्त अधिनियमाचे कलम 37 (1कक) खालील सूचनेसह कलम 154(1) खालील निदेश- बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 मधील विनियम 33(10) चे खंड 3.11 मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 11-01-2022 3096 पीडीएफ फाईल
5 पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, 1975 याच्या कलम 3 याच्या पोट कलम (अ-1) नुसार महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण घटित करण्याकरिता व उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 याच्या पोट कलम (3) नुसार वृक्ष तज्ञ्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करण्याकरिता अधिसूचना. 10-01-2022 993 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) खालील सूचना बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 चे विनियम 33(11) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 03-01-2022 2386 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) (सुधारणा) नियम, 2021 30-12-2021 5501 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग भविष्य निर्वाह निधीच्या जमा रकमेवर व्याज दर निश्चित करणेबाबत. 30-12-2021 561 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग मा. न्या. श्री. ओमप्रकाश भुताडा यांची महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण खंडपीठ नागपूर येथे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत. 29-12-2021 157 पीडीएफ फाईल
10 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग समर्पित आयोग म्हणून घोषित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांच्या कार्यकक्षेतील सुधारणेबाबत 27-12-2021 1476 पीडीएफ फाईल