कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 विधी व न्याय विभाग मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी सु-मोटो रिट याचिका क्र.01/2019 मध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने पदनिर्दिष्ठ विशेष पोक्सो न्यायालयामध्ये पदनिर्दिष्ठ विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 23-07-2021 226 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर, दिनांक 1 जुलै, 2021 ते 30 सप्टेंबर, 2021 करिता 7.1 टक्के व्याजदर. 20-07-2021 83 पीडीएफ फाईल
3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील स्त्री/पुरूष (प्रादेशिक मनोरुग्णालय) गट ड पदांचे सेवाप्रवेश नियम.. 20-07-2021 2156 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) (तरतुदी पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम, 1999 पुणे महानगर नियोजन समिती गठित करणेबाबत कलम 3 अन्वये अधिसूचना 16-07-2021 1508 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुल विभाग वाटप नियम, 2021. 14-07-2021 587 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिकेमधील एकूण 23 गावांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास, विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेबाबत. म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 40(1)(घ) नुसार अधिसूचना. 14-07-2021 1688 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 मधील सुधारणा क्र.18. 12-07-2021 1041 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 - उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक)(ग) अन्वये अधिसूचना. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -2034 मधील विनियम 33(7) आणि 33(9) मधील मंजूर फेरबदलाबाबत. 08-07-2021 1987 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास योजना- अमरावती (सु.) जि.अमरावती महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना, अधिनियम, 1966 चे कलम 37 मधील तरतूदी प्रमाणे मौ.बेनोडा, ता.जि.अमरावती, येथील सर्व्हे क्र.24/2/अ पैकी क्षेत्र 0.15 हे. आर ही जमीन कृषी वापर क्षेत्रातून वगळून निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-37(2) अन्वये फेरबदलाची अधिसूचना. 08-07-2021 1461 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना -अमरावती (सु.) - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना, अधिनियम, 1966 चे कलम 37 मधील तरतूदी प्रमाणे मौ.रहाटगाव, ता.जि.अमरावती, येथील सर्व्हे क्र.201 क्षेत्र 3.23 हे. आर. ही जमीन कृषी वापर क्षेत्रातून वगळून निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-37(2) अन्वये फेरबदलाची अधिसूचना. 08-07-2021 1575 पीडीएफ फाईल