महाराष्ट्र शासन

दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2022 सन 2021-22 करीता हातमाग कापडाची दरनिश्चिती आदेश.
  • 1)
  • सन 2021-22 करीता लाकडी फर्निचर दरनिश्चिती आदेश
  • 649
  • पीडीएफ फाईल)
  • 2)
  • सन 2021-22 करीता लाकडी फर्निचर दुरुस्ती दरनिश्चिती आदेश
  • 190
  • पीडीएफ फाईल)
  • 3)
  • सन 2021-22 करीता खुर्च्या दुरुस्ती दरनिश्चिती आदेश
  • 132
  • पीडीएफ फाईल)
  • 4)
  • सन 2021-22 करीता वेतकाम दरनिश्चिती आदेश
  • 75
  • पीडीएफ फाईल)
  • 5)
  • सन 2021-22 करीता डस्टर दरनिश्चिती आदेश
  • 67
  • पीडीएफ फाईल)
  • 6)
  • सन 2021-22 करीता फाईल पॅड व फाईल कव्हर्स दरनिश्चिती आदेश
  • 78
  • पीडीएफ फाईल)
  • 7)
  • सन 2021-22 करीता गॉज कापड व बॅण्डेज कापड दरनिश्चिती आदेश.
  • 93
  • पीडीएफ फाईल)
  • 8)
  • सन 2021-22 करीता हातमाग कापडाची दरनिश्चिती आदेश.
  • 133
  • पीडीएफ फाईल)