दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-12-2021
  • 1)
  • काळया यादीत टाकणेबाबत आदेश: मे.जोंधळे (पाटील) ण्ड कंपनी, नाशिक
  • 545
  • पीडीएफ फाईल)
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2021
  • 1)
  • हातमागावरील कापडाची दरनिश्चिती सन-2020-21
  • 1009
  • पीडीएफ फाईल)
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2021 सन 2020-21 करीता खुर्च्या दुरुस्ती दरनिश्चिीती आदेश
  • 1)
  • सन 2020-21 करीता लाकडी फर्निचर दरनिश्चिती आदेश
  • 3192
  • पीडीएफ फाईल)
  • 2)
  • सन 2020-21 करीता लाकडी फर्निचर दुरुस्ती दरनिश्चिती आदेश
  • 915
  • पीडीएफ फाईल)
  • 3)
  • सन 2020-21 करीता खुर्च्या दुरुस्ती दरनिश्चिीती आदेश
  • 632
  • पीडीएफ फाईल)
  • 4)
  • सन 2020-21 करीता वेतकाम दरनिश्चिीती आदेश
  • 345
  • पीडीएफ फाईल)
  • 5)
  • सन 2020-21 करीता डस्टर दरनिश्चिीती आदेश
  • 315
  • पीडीएफ फाईल)
  • 6)
  • सन 2020-21 करीता फाईल पॅड व फाईल कव्हर्स दरनिश्चिीती आदेश
  • 346
  • पीडीएफ फाईल)
  • 7)
  • सन 2020-21 करीता गॉज कापड व बॅण्डेज कापड दरनिश्चिीती आदेश
  • 465
  • पीडीएफ फाईल)