महाराष्ट्र शासन

निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग कोकण विभागीय प्रयौगशाळेकरिता सयंत्र व काचसामान चे NABLआणि ILAC अंतर्गत प्रयौगशाळेकडून कॅलिब्रेशन करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत 25-02-2021 257 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) येथे झेरॉक्स मशिन भाडेतत्वावर घेण्याबाबतची जाहिरात 23-02-2021 145 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग शासकीय जुन्या वाहनाच्या विक्रीची जाहीरात देणेबाबत. 18-02-2021 3517 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निर्लेखन जाहीर सूचना 18-02-2021 652 पीडीएफ फाईल
5 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग स्क्रॅप विक्रीसाठी निविदा सूचना (साधनसामुग्री व उपकरणे ) 12-02-2021 704 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सन 2020-21 मधील ई- बुक्स सुट दर निश्चित करणेबाबत. 12-02-2021 548 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग शासकीय जुन्या वाहनाच्या विक्रीची जाहीरात देणेबाबत. 12-02-2021 3517 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग प्रिंटर्स खरेदीकरिता ई निविदा 03-02-2021 1580 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग विभागासाठी लेखनसामुग्री/ स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी ई निविदा सादर करणेबाबत. 03-02-2021 2033 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग प्रतीलिपी यंत्र देखभाल दुरुस्ती व सेवाकरार करणेबाबत. 03-02-2021 233 पीडीएफ फाईल