महाराष्ट्र शासन

निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्य) साठी कंत्राटी पध्दतीने वाहनचालकांचे पदे भरणेबाबत. सन 2021-22. 23-09-2021 637 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग खारघर, नवी मुंबई येथील ग्राम विकास भवन मध्ये बसविण्यात आलेल्या अग्निशामक यंत्रणेचे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत 20-09-2021 2788 पीडीएफ फाईल
3 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग (खुदृ) साठी आवश्यक लेखनसामुग्रीच्या खरेदीकरिता खाजगी पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याकरिता बैठक. 14-09-2021 40 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विभागीय प्रयोगशाळा, भू.स.वी.य. नाशिक करिता रसायने खरेदीचे दरपत्रक मागविणे बाबत 08-09-2021 1025 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग शुध्दीपत्रक -१ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षात दोन Water Purifier cum Cooler खरेदी करण्याकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत 01-09-2021 1300 पीडीएफ फाईल
6 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विभागाच्या दैनंदिन वापरा करता आवश्यक लेखनसामग्रीच्या खरेदीकरता खाजगी पुरवठादार नियुक्त करावयाच्या कराराची निविदा सूचना. 27-08-2021 350 पीडीएफ फाईल
7 नियोजन विभाग निर्लेखित शासकीय वाहनाच्या विक्रीबाबत जाहीर सूचना 24-08-2021 413 पीडीएफ फाईल
8 जलसंपदा विभाग निर्लेखित वाहन विक्रीची विक्री निविदा सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करणे बाबत. 18-08-2021 252 पीडीएफ फाईल
9 नियोजन विभाग नियोजन विभागातील निर्लेखित वाहनाची विक्री करण्यासाठी निविदा सूचना. 17-08-2021 721 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष, सीबीडी बेलापूर नवी मुंबई येथील कार्यालयाकरिता एक वर्षासाठी प्रिंटर टोनर, रिफिलिंग, दुरुस्ती व नवीन कार्टरेज खरेदी करिता पुरवठादार संस्थेची निवड करण्याबाबत 17-08-2021 985 पीडीएफ फाईल