महाराष्ट्र शासन

निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अंतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष- सीबीडी बेलापूर ,नवी मुंबई येथील कार्यालयासाठी मासिक व गरजेनुसार लागणारी प्रवासी परवाना असलेली वाहने एका वर्षासाठी भाडेतत्वावर घेण्याबाबतची फेर निविदा 13-07-2020 765 पीडीएफ फाईल
2 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची (Internal Auditor) नेमणूक वित्तीय वर्ष (FY) 2019 ते 2021- Minutes of Meeting EOI Opening dated 16th June 2020 24-06-2020 430 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची (Internal Auditor) नेमणूक वित्तीय वर्ष (FY) 2019 ते 2021 Deadline for submission 16th June 2020 (Extended) 09-06-2020 227 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग स्पिल्ट एअर कंडिशनच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती सेवा संविदा करारासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. 09-06-2020 815 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अंतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष- सीबीडी बेलापूर ,नवी मुंबई येथील कार्यालयासाठी मासिक व गरजेनुसार लागणारी प्रवासी परवाना असलेली वाहने एका वर्षासाठी भाडेतत्वावर घेण्याबाबतची निविदा 06-06-2020 800 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक वित्तीय वर्ष २०१९ ते २०२१. 16 जून 2020 सबमिशन करण्याची अंतिम मुदत (विस्तारित) 29-05-2020 1339 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक Internal Auditor नेमणूक वित्तीय वर्ष 2019 ते 2021 Deadline for submission 11 May 2020 13-04-2020 1299 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक Internal Auditor नेमणूक वित्तीय वर्ष 2019 ते 2021 Deadline for submission 15 April 2020 23-03-2020 1016 पीडीएफ फाईल
9 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जुने वाहन विक्री निविदा सूचना 18-03-2020 79 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग शासनाला भाडे तत्वावर वाहने पुरविण्याबाबत निविदा 17-03-2020 46 पीडीएफ फाईल