महाराष्ट्र शासन

निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग निविदा सूचना 18-01-2022 769 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग NRETP जिल्ह्यांकरिता मिशन एक ग्रामपंचायत एक BC सखी कार्यरत करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य संस्था निवडीबाबत 17-01-2022 1122 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग विभागासाठी लेखनसामुग्री/स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी ई निविदा सादर करणेबाबत. 14-01-2022 1614 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना 12-01-2022 214 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कोकण विभाग येथे CRM (Certified Reference Material) रसायने खरेदी करिता दर मागविण्यासाठी दरपत्रक सुचना. 11-01-2022 943 पीडीएफ फाईल
6 नियोजन विभाग शासकीय वाहनाबाबत फेर-निविदा सुचना 10-01-2022 1698 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षात इलेक्ट्रिकल 200 amp change over Earth relay for 200 amp MCCB चा पुरवठाकरणेकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत . 10-01-2022 865 पीडीएफ फाईल
8 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी ई-निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत 07-01-2022 454 पीडीएफ फाईल
9 नियोजन विभाग नियोजन विभागातील निर्लेखित संगणक/प्रिंटर्स / स्कॅनर्स इ. ची विक्री करण्यासाठी निविदा सूचना. 05-01-2022 1270 पीडीएफ फाईल
10 गृह विभाग चौथी मुदतवाढ - मोबाईलवर बल्क sms सुविधा उपलब्ध होणेकरिता पुरवठादार निवड करणेबाबत 05-01-2022 402 पीडीएफ फाईल