निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग शासकीय वाहन क्रमांक: एमएच-01 एएन-0636 (टाटा इंडिका) साठी 4 नवीन टायर्स (टयुबसह) पुरवठा (खरेदी) करण्याबाबत. 11-06-2021 34 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग निर्लेखित वस्तूंची निविदा प्रक्रीयाद्वारे विक्री करण्याबाबत 10-06-2021 46 पीडीएफ फाईल
3 जलसंपदा विभाग निविदाची सूचना 10-06-2021 176 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग पाण्यातील घटक pH(सामू), sulphate(सल्फेट), Total Dissolved solides (एकूण विरघळलेले घटक ),Iron(लोह ) चे प्राविण्य चाचणी करीता पाणी नमुना मागणी करीता दरपत्रक मागविणेबाबत 10-06-2021 242 पीडीएफ फाईल
5 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग जुन्या वाहनांच्या लिलावासाठी निविदा सूचना 03-06-2021 975 पीडीएफ फाईल
6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रादेशिक उपसंचालक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पुणे विभागातील जुन्या/ निरूपयोगी वाहने,यंत्रे, साहित्य सामुग्रीची ई - लिलाव पद्धतीने विक्रीची निविदा सूचना 28-05-2021 536 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग शासकीय वाहन क्रमांक: एमएच-01 एएन-0212 (बोलेरो) साठी 1 नवीन एक्साईड (Exide) बॅटरी पुरवठा (खरेदी) करण्याबाबत. 21-05-2021 29 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या तिकीट छपाईसाठी मुद्रणालयाची नियुक्ती करण्याकरता ई -निविदा प्रक्रिया राबविणे बाबत. 17-05-2021 252 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग किरकोळ वस्तू खरेदी करिता जाहीर दरपत्रक सूचना. 17-05-2021 929 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोन्नती अभियान अंतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथील कार्यालयाकरिता एक वर्षासाठी प्रिंटर टोनर रिफिलिंग, दुरुस्ती व नवीन कार्टेज खरेदी करिता पुरवठादार निवडीबाबत 13-05-2021 1144 पीडीएफ फाईल