निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग प्रिंटर टोनर रिसायकलिंग करणेबाबत दरकरार करणेबाबत. 29-11-2021 157 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग रुग्ण खाटा विक्रीसाठीची निविदा 26-11-2021 270 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रथम मुदतवाढ- झेरॉक्स मशीन भाडेतत्वावर घेणेबाबत. 23-11-2021 1516 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग उपसंचालक कार्बायालय भू.स.वी.यं, नाशिक साठी बाह्य यंत्रणे द्वारे मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे 18-11-2021 636 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग निविदा सूचना 15-11-2021 2053 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) विभागासाठी संगणक/प्रिंटर स्कॅनर दुरुस्ती सेवासंविदा करार करणेबाबत सन 2021-22. 12-11-2021 1021 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग DDUGKY योजनांतर्गत राज्य तांत्रिक सहाय्य संस्थेची (STSA- State Technical Support Agency) निवड करणेबाबत. 12-11-2021 1391 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग निविदा सूचना 10-11-2021 171 पीडीएफ फाईल
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग संगणक संबंधित सुटे भाग खरेदी करण्याकरिता दरकरार करणेबाबत. 10-11-2021 175 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग नागरी स्वास्थ केंद्र वांद्रे (पूर्व), मुंबई-51सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुदानातून 52- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उदिदृष्ठांतर्गत नागरी स्वास्थ केंद्र वांद्रे (पूर्व), मुंबई-51 या रुग्णालयाकरिता आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री दरपत्रकाद्वारे (Quotation) खरेदी करण्याकरिता जाहिरात. कालावधी दिनांक 09/11/2021 ते 23/11/2021. 09-11-2021 1194 पीडीएफ फाईल