निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग जिल्हा प्रयोगशाळे, नाशिक प्रांतासाठी एनएबीएल प्रमाणित काचेच्या वस्तू पुरवण्याचा कोटेशन कॉल 10-11-2020 790 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागासाठी बाह्यस्त्रोतामार्फत शिपाई पुरविण्यासाठी कंत्राटदार निश्चित करण्याबाबत 03-11-2020 933 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग क्रमांक: एमएच-01 झेडए-5454 (होंडा सीटी) आणि क्रमांक: एमएच-01 झेडए-7272 (होंडा सीटी) या शासकीय वाहनाच्या विक्रीची जाहिरात 03-11-2020 111 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग वरिष्ठ भुवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद कार्यशाळेतील निकामी/भंगार साहित्याची निविदा पद्धतीने विक्रीची निविदा सूचना. 03-11-2020 297 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग जूने वाहन विक्री निविदा सुचना 29-10-2020 584 पीडीएफ फाईल
6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग पुणे विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत 26-10-2020 1497 पीडीएफ फाईल
7 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग औरंगाबाद विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत 26-10-2020 1520 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग नाशिक विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत 26-10-2020 1515 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग कोंकण विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत 26-10-2020 1518 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग नागपूर विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत 26-10-2020 1516 पीडीएफ फाईल