निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 महसूल व वन विभाग जुन्या शासकीय वाहनाचा लिलाव 27-09-2021 756 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, महा. रा. का. वि. सो., बिबवेवाडी, पुणे-३७ 24-09-2021 607 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षात LED लाईट व इतर साहित्य तसेच दूरध्वनी व HDMI Cable पुरवठा करण्यासाठीचे दरपत्रक सादर करणेबाबत. 24-09-2021 720 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्य) साठी कंत्राटी पध्दतीने वाहनचालकांचे पदे भरणेबाबत. सन 2021-22. 23-09-2021 637 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग खारघर, नवी मुंबई येथील ग्राम विकास भवन मध्ये बसविण्यात आलेल्या अग्निशामक यंत्रणेचे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत 20-09-2021 2788 पीडीएफ फाईल
6 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग (खुदृ) साठी आवश्यक लेखनसामुग्रीच्या खरेदीकरिता खाजगी पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याकरिता बैठक. 14-09-2021 40 पीडीएफ फाईल
7 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विभागीय प्रयोगशाळा, भू.स.वी.य. नाशिक करिता रसायने खरेदीचे दरपत्रक मागविणे बाबत 08-09-2021 1025 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग शुध्दीपत्रक -१ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षात दोन Water Purifier cum Cooler खरेदी करण्याकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत 01-09-2021 1300 पीडीएफ फाईल
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विभागाच्या दैनंदिन वापरा करता आवश्यक लेखनसामग्रीच्या खरेदीकरता खाजगी पुरवठादार नियुक्त करावयाच्या कराराची निविदा सूचना. 27-08-2021 350 पीडीएफ फाईल
10 नियोजन विभाग निर्लेखित शासकीय वाहनाच्या विक्रीबाबत जाहीर सूचना 24-08-2021 413 पीडीएफ फाईल