निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक वित्तीय वर्ष २०१९ ते २०२१. 16 जून 2020 सबमिशन करण्याची अंतिम मुदत (विस्तारित) 29-05-2020 1339 पीडीएफ फाईल
2 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक Internal Auditor नेमणूक वित्तीय वर्ष 2019 ते 2021 Deadline for submission 11 May 2020 13-04-2020 1299 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक Internal Auditor नेमणूक वित्तीय वर्ष 2019 ते 2021 Deadline for submission 15 April 2020 23-03-2020 1016 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जुने वाहन विक्री निविदा सूचना 18-03-2020 79 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग शासनाला भाडे तत्वावर वाहने पुरविण्याबाबत निविदा 17-03-2020 46 पीडीएफ फाईल
6 नियोजन विभाग नियोजन विभागातील निर्लेखित वाहनाची विक्री करण्यासाठी निविदा सूचना 16-03-2020 2913 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक Internal Auditor नेमणूक वित्तीय वर्ष 2019 ते 2021 16-03-2020 805 पीडीएफ फाईल
8 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग राज्यस्तरीय शिक्षणोत्सव उपक्रमासाठी आवश्यक सोयी सुविधाकरता ई-निविदा मागवणेबाबत 12-03-2020 135 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग कोकण विकास महामंडळाच्या मालकीची कणकवली येथील जागेच्या विक्रीकरितां निविदा जाहिरात दुसरी मुदतवाढ. 05-03-2020 42 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग शासकीय वाहन क्रमांक एम एच 01 ए एन 0786 (अँम्बँसेडर कार), या वाहनाच्या विक्रीची जाहिरात प्रसिध्द करण्याबाबत. 05-03-2020 194 पीडीएफ फाईल