निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी / भंगार साहित्य विक्रीबाबत निविदा सूचना 19-01-2021 1069 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयातील संगणकाचे प्रिंटर करीता टोनर व इतर संगणकीय सामुग्री खरेदीसाठी ई निविदा प्रक्रिया 16-01-2021 334 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग विभागासाठी लेखनसामुग्री/स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा सादर करणेबाबत. 11-01-2021 224 पीडीएफ फाईल
4 जलसंपदा विभाग टोनर रिसायकलींग निविदा. 11-01-2021 3013 पीडीएफ फाईल
5 जलसंपदा विभाग विभागातील कामकाजासाठी छायाप्रती काढण्यासाठी निविदा मागविणे. 11-01-2021 3072 पीडीएफ फाईल
6 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी बाबत. 04-01-2021 1485 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग कॉपीअर मशिन ऑपरेटर, पेपर व देखभाल दुरुस्तीसह. 30-12-2020 211 पीडीएफ फाईल
8 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग रंगभमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई बाहययंत्रणेव्दारे मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थाकडून निविदा मागविण्याबाबत 29-12-2020 559 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्य) - संगणक, प्रिंटर्स व स्कॅनर्स, माऊस, किबोर्ड, वायर, टोनर, कपाट निर्लेखन करणेबाबत. 23-12-2020 868 पीडीएफ फाईल
10 नियोजन विभाग नियोजन विभागातील निर्लेखित वाहनाची विक्री करण्यासाठी निविदा सूचना 23-12-2020 1780 पीडीएफ फाईल