निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सदनिका भाडयाने देनेबाबत 23-07-2021 718 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या तिकीट छपाईसाठी मुद्रणालयाची नियुक्ती करण्याकरता ई -निविदा प्रक्रिया राबविणे बाबत. 22-07-2021 293 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग निविदा सूचना 08-07-2021 237 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कार्यालयासाठी एक वर्षासाठी लागणारी विविध स्टेशनरी व इतर साहित्य गरजेनुसार पुरविण्यासाठी पुरवठादार संस्थेची निवड करण्याबाबत 08-07-2021 1152 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सदनिका भाडयाने देनेबाबत 28-06-2021 941 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग विभगाच्या वापरातिल संगणकाच्या टोनर्स रिफिलिंगबाबतच्या कराराची जाहिरात 22-06-2021 6452 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग विभागाच्या मालकीच्या तीन झेराक्स मशिनच्या सेवा संविदा करार करण्याबाबतची जाहिरात 17-06-2021 136 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सदनिका भाडयाने देनेबाबत 16-06-2021 984 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग सर्व्हिस बुक (सेवापुस्तक) स्कॅनिंग करण्यासाठी ई निविदा सादर करणेबाबत. 16-06-2021 1067 पीडीएफ फाईल
10 वित्त विभाग शासकीय वाहन क्रमांक: एमएच-01 एएन-0636 (टाटा इंडिका) साठी 4 नवीन टायर्स (टयुबसह) पुरवठा (खरेदी) करण्याबाबत. 11-06-2021 34 पीडीएफ फाईल