महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राजअमृत मल्टीस्टेट को-ऑप. युनियन लि. ता. फुलंब्री जि. औरंगाबाद या संघाचा मंजूर प्रकल्प रद्द करणेबाबत.... 202107231654140801 23-07-2021 281 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मागणी क्र.डी-5 मुख्य लेखाशीर्ष 2404, 26-जाहिरात, विक्री व प्रसिध्दी या शीर्षाखाली सन 2021-22 साठी अर्थसंकल्पीत निधी वितरित करण्याबाबत. 202107231222180901 23-07-2021 135 पीडीएफ फाईल
3 पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2021. 202107231413587504 23-07-2021 2293 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग केंद्र शासनाच्या PG PORTAL च्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना. 202107231430373507 23-07-2021 1874 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट अ व गट ब मधील पदांवर पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत. 202107231646021007 23-07-2021 248 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी / कर्मचारी यांच्या भ्रमणध्वनी वापराबाबतच्या शिष्टाचाराबाबत. 202107231923384507 23-07-2021 145 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग अवर सचिव पदावरुन उप सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 202107231936410207.... 23-07-2021 158 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थापनेत बदल. 202107231951224307 23-07-2021 129 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग उप सचिव पदावरून सह सचिव पदावर पदोन्नती. 202107231946135807 23-07-2021 136 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग भारत निवडणूक आयोगाने पुरस्कृत केलेल्या मतदारांचे पद्धतशीर शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग (SVEEP) कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंडळाची स्थापना करण्याबाबत. 202107231636536508..... 23-07-2021 352 पीडीएफ फाईल