महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे लेख्यांबाबत महालेखापाल कार्यालयाकडून पुरविण्यात येणारी विवरणपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने काढून घेण्याबाबत. 202009241302585307 24-09-2020 624 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानातील आदिवासी उपयोजनेकरीता (TSP) सन 2019-20 मधील प्रलंबित 60 टक्के केंद्र हिश्श्यापोटी 2210F747 या लेखाशिर्षाखाली रू.1516.42 लक्ष व 40 टक्के राज्य हिश्श्यापोटी 2210F863 या लेखाशिर्षाखाली रु.1010.95 लक्ष अनुदान सन 2020-21 च्या तरतुदीतून वितरीत करण्याबाबत. 202009151238263617 24-09-2020 821 पीडीएफ फाईल
3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) सन २०२०-२१. FMR Code ८.१.१५.१२.१ अंतर्गत मंजूर अनुदानातून राज्यातील शासकीय रुग्णवाहिकेवर वाहनचालक बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याच्या निविदा प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत.. 202009151237373317 24-09-2020 3789 पीडीएफ फाईल
4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी यांना विशेषज्ञ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी (स्त्रीरोग व प्रसुती तज्ञ) या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देणेबाबत - डॉ. गायकवाड 202009211514237717 24-09-2020 805 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग आस्थापना - अमरावती विभाग - एकूण 1368 अस्थायी पदांना दिनांक 1 सप्टेंबर, 2020 ते दिनांक 28 फेब्रुवारी ,2021 या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 202009241655352519 24-09-2020 407 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग आस्थापना- कोकण विभाग, - विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन प्रशासकीय इमारतीमधील साफसफाईच्या कामासाठी मंजूर 15 अस्थायी पदांना दिनांक 1 सप्टेंबर, 2020 ते दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2021 या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 202009241659274519 24-09-2020 406 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग आस्थापना - कोकण विभाग - एकूण 1315 अस्थायी पदांना दिनांक 1 सप्टेंबर, 2020 ते दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2021 या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 202009241701207819 24-09-2020 406 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयांच्या आस्थापनांवरील आकृतीबंधाबाहेरील एकूण 722 अस्थायी पदांना दिनांक 01/09/2020 ते दिनांक 28/02/2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत 202009241644555819 24-09-2020 405 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग अनुसचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या महसूली क्षेत्रिय आस्थापनेवरील अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व तहसिलदार या संवर्गातील अधिकारी यांच्याकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत...शुध्दीपत्रक 202009241640240219 24-09-2020 396 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग श्री. सुहास मापारी व श्रीमती पुनम मेहता, उपजिल्हाधिकारी यांच्या प्रशिक्षण कालावधीसाठी 2 अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत.... 202009241652172719 24-09-2020 407 पीडीएफ फाईल