निर्देशिका

क्रमांकनावविभागदूरध्वनी क्र. (कार्यालय)दूरध्वनी क्र. (निवास)ई-मेल
1 श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे , मुख्यमंत्री सामान्य प्राशासन, महिती तंत्रज्ञान, महिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा विषय ०२२-२२०२५२२२, २२०२५१५१, २२०२९२१४ ०२२-२३६३४९५०, २३६३०४०८, २३६२१३१३
2 श्री. अजित अनंतराव पवार, उप मुख्यमंत्री वित्त , नियोजन ०२२-२२०२०२६३, २२०२५०१४, २२०२२४०१ ०२२-२३६३१६०६, २३६३४८७७
3 श्री. सुभाष राजाराम देसाई उद्योग, खनिकर्म , मराठी भाषा ०२२-२२०२५२५०, २२०२५३६२ ०२२-२३६४५५५५, २३६७७०००
4 श्री. अशोक शंकरराव चव्हाण सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) ०२२ -२२०२४९५०, २२०२५३६० ,२२०२८०९६ ०२२-२३६१६६९९ ,२३६२६६९९
5 श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळ अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ०२२-२२०२४५९२, २२०२५३०८ ०२२-२३६२०७७०, २३६२०७७१
6 श्री. दिलीप दत्तात्रय वळसे-पाटील कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क ०२२-२२०२४८५०, २२०२५२४७ ०२२-२३६१०९२५, २३६१०९७६
7 श्री. जयंत राजाराम पाटील जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास ०२२-२२०२४८३२, २२०२६६५८ ०२२-२३६३३६७६, २३६३७०७५
8 श्री. अनिल वसंतराव देशमुख गृह ०२२-२२८४३६२८, २२८४३६६४ ०२२-२३६९७२७८, २३६३३६५९
9 श्री. विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात महसूल ०२२-२२०२९७४२, २२०२६६६० ०२२-२३५१५८८९, २३५२४६६४
10 डॉ. राजेंद्र भास्कराव शिंगणे अन्न व औषध प्रशासन ०२२-२२८१७०४०, २२८१७०७४ ०२२-२३६४६६१२, २३६४६६१३
कृपया इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या संपर्क तपशीलासाठी संबंधित संकेतस्थळांना भेट द्या.